Ad image

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ. ކްރިޕްޓޯކަރަންސީތަކުގައި މަރުކަޒީ ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މުއާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް އާ ޔުނިޓްތައް ދޫކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އޮންލައިން ސާވަރެއްގައި ރިކޯރޑު ކޮއް ބޭނުންކުރެއެވެ. ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ މުއާމަލާތްތައް ޔަގީން ކުރުމަށް ބޭންކުތަކަށް ބަރޯސާ ނުވާ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ކޮންމެ

އާޒިމް އާޒިމް

އަންހެނަކު އޭނާ ކިޑްނެޕް ކުރިކަން ފޭކްކޮށްގެން އޭނާގެ އެކްސް ކައިރިއަށް ގޮސްފި!

އުތުރު ކެލިފޯނިއާގެ ދެ ކުދިންގެ މަންމައަކަށް ހޯމަ ދުވަހު 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ރަހީނުވިކަން ބަސްޓު ވެގެންނެވެ. އޭނަ އަމިއްލައްށް އަނބުރާ އައިސްފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ދުވަހުއެވެ. އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ޝެރީ ޕަޕިނީ ވަނީ އެފްބީއައި އަށްވެސް ދޮގުހަދާ، ޝަރީއަތުން އަދި ޕަބްލިކް ސާރވިސްއިންވެސް 300,000 ޑޮލަރ އަށްވުރެގިނަ ފައިސާ ހޯދާފައެވެ. ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި ޕަޕިނީގެ ވަކީލު ލަފާދީފައި ވަނީ މަހެއްހާ ދުވަހު ބަންދުގައި

އާޒިމް އާޒިމް

ޗައނާގައި ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗައް!

ޗައިނާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރިކޯޑު އަދަދަކައް މައްޗައް ގޮސްފި އެވެ. ލޮކްޑައުންތަކާއި މާސް ޓެސްޓިން އަދި ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސްއަޅައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޗައިނާގައި ބުދަ ދުވަހު 31،454 ޑޮމެސްޓިކް ކޭސް -- އަދި 27،517 މީހުންގެ އަލާމާތްތައް ނެތް ކޭސްތައް -- ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ހެލްތު ބިއުރޯއިން ބުނެފި އެވެ. ޗައިނާގެ ބޮޑު އާބާދީ 1.4 ބިލިއަނާ އަޅާބަލާއިރު މި އަދަދުތައް ނިސްބަތުން ކުޑައެވެ. އެކަމަކު ބެއިޖިންގެ ހަރުކަށި ޒީރޯ ކޯވިޑް ސިޔާސަތުގެ ދަށުން

އާޒިމް އާޒިމް
- Sponsored -
Ad imageAd image
މޫސުން
27 °C
Maldives
scattered clouds
27° _ 27°
75%
2 km/h

ފޮލޯ ކޮއްލާ

އިތުރު ކެޓަގަރީތައް

ވިޔަފާރި

0 ލިޔުންތައް

ރިޕޯރޓް

1 ލިޔުން

ޓެކްނޮލޮޖީ

1 ލިޔުން

ދަތުރުކުރުން

0 ލިޔުންތައް
މިތާ އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޭނުންތަ؟
އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވިޔަފާރި ދައްކާލާ!

ސްޕޮންސަރ ކޮއްފައި

ގްލޯބަލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކޭސްތައް…

ކޮންފޯރމް

0

މަރު

0

More Information: Covid-19 Statistics

ސީޒަން ބޯމަތިވުމާއެކު “ދިޔަފެލާނެ” އިތުރު ކުދިން ހޯދުމަށް ރިޒޯޓުތަކުން ފޫގަޅާފައި

ވޯލްޑް ލީޑިން ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ވިދިދިގެން 3 އަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތްމަސައްކަތުން ކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ. އިތުރުގަޑިއަށް ވާ ފައިސާ ނުލިބުނު ނަމަވެސް އިތުރު ގޮތެއް ނެތް އެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ގާނޫނުގައިބަޔާންކުރާ

އާޒިމް އާޒިމް
Enable Notifications OK No thanks