Ad image

ވިޔަފާރި

އަސްލު ޓެސްޓަކީ މި ނާކާމިޔާބީން ދުރުހެލިވާ ކަމެއް ނޫން، ސަބަބަކީ އެކަން ނުވާނެތީއެވެ. އެއީ އެކަން ހަރުކަށިވާން ދޫކޮށްލުމާއި ނުވަތަ ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ލަދުގަންނަން ދޫކޮށްލުމާއި، ނުވަތަ އެކަމުން ދަސްކުރުން؛ ކެތްތެރިވުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރިޔަސް.

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ.

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks