Ad image
- Sponsored -
Ad imageAd image

Discover Categories

0 ލިޔުންތައް

ވިޔަފާރި

އަސްލު ޓެސްޓަކީ މި ނާކާމިޔާބީން ދުރުހެލިވާ ކަމެއް ނޫން، ސަބަބަކީ އެކަން ނުވާނެތީއެވެ. އެއީ އެކަން ހަރުކަށިވާން ދޫކޮށްލުމާއި ނުވަތަ ޢަމަލު ނުކުރުމަށް ލަދުގަންނަން ދޫކޮށްލުމާއި، ނުވަތަ އެކަމުން ދަސްކުރުން؛ ކެތްތެރިވުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރިޔަސް.
1 ލިޔުން

ސައިންސު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމައެކަނި ވަރަށް އާދައިގެ ތަރިއެއްގެ ކުޑަ ޕްލެނެޓެއްގައި އުޅޭ މަކުނުތަކުގެ ކުރިއަރާފައިވާ ނަސްލެކެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުނު ވިސްނޭނެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ އެއްޗަކަށް ވެގެންދެއެވެ.
0 ލިޔުންތައް

ދަތުރުކުރުން

އަދި ދެން އޮތީ ހުރިހާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ނުރައްކަލެއް — ފަހުން އެކަން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އަމިއްލައަށް ގަނެވޭނެ ބެޓްގައި ތިމާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުކޮށް އުމުރު ހޭދަކުރުމުގެ ނުރައްކަލެވެ.

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ. ކްރިޕްޓޯކަރަންސީތަކުގައި މަރުކަޒީ ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މުއާމަލާތްތައް ރެކޯޑްކޮށް

އާޒިމް އާޒިމް
Enable Notifications OK No thanks